Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

albmalade
4454 92b4 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods

February 18 2017

albmalade
4568 025d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
albmalade
4822 77f2 390
Reposted fromfreakish freakish viapatronus patronus

July 08 2015

albmalade
6892 8927 390
Reposted fromimeggyman imeggyman viabarszczowa barszczowa
albmalade
8137 123c 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagreens greens
albmalade
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
albmalade
8159 a09b 390
Reposted fromfoods foods viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
albmalade
5460 5c1f 390
Reposted frommentha mentha viamagdulum magdulum
albmalade
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viamariola mariola
albmalade
8886 38bf 390
bo to sens mojego bycia.
albmalade
1492 7983 390
Reposted frompeper peper viamariola mariola
albmalade
4271 a85c 390

July 06 2015

albmalade
albmalade
4971 0508
Reposted fromtichga tichga viasputniksweetheart sputniksweetheart
albmalade
Reposted fromkauah kauah viaknowyourself knowyourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl